Nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

HET BEWIJSRECHT IN EVOLUTIE

07/12/2018

Dat het bewijsrecht evoluties ondergaat mag vanzelfsprekend lijken, zeker gezien de “recente” evoluties in onze manier van communiceren en dus ook inzake aanbieding en aanvaarding of m.a.w.de wijze waarop overeenkomsten tot stand komen.  De werkelijkheid is evenwel dat we onze bewijsregels, zeker in zaken van burgerlijk recht, nog steeds voornamelijk putten uit een Burgerlijk Wetboek dat dateert van 1804, een tijdperk waarin telefonie, telefax, e-mailverkeer, e-commerce … zelfs de verbeelding van toenmalige science-fiction auteurs te boven zouden gegaan zijn.    

 

Meer

EEN ERFOVEREENKOMST ONDER DE KERSTBOOM?

07/12/2018


 De overgang van vermogen na overlijden geschiedt ofwel volgens de wet ofwel volgens een testament. Al van in het Romeins recht is het verboden om deze overgang bij leven te regelen, behoudens zeer beperkte wettelijke uitzonderingen.

 De wetgever heeft een evenwicht gezocht tussen dit principiële verbod en de mogelijkheid om familiale afspraken te maken onder de benaming “toegelaten erfovereenkomsten”.

 In tegenstelling tot wat men zou kunnen vermoeden, is het doel van de nieuwe wetgeving niet om al tijdens het leven “de toekomstige nalatenschap te regelen”.


Meer

FLASH: NIEUWE LOONBEDRAGEN GEKEND

07/12/2018

Artikel 131 van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt:

 “Jaarlijks worden de loonbedragen bepaald bij de artikelen 22bis, 65, 69, 86 en 104 aangepast aan het indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden van het derde trimester overeenkomstig de volgende formule: het nieuwe bedrag is gelijk aan het basisbedrag vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het aanvangsindexcijfer. Het resultaat wordt afgerond op de euro.

De nieuwe bedragen worden in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Zij treden in werking op 1 januari van het jaar dat volgt op dat van hun aanpassing."

Meer

VERKEERSOVERTREDERS OPNIEUW STRENGER BESTRAFT: DEEL I

07/12/2018

De media maakt quasi dagelijks melding van zware verkeersongevallen, geïntoxiceerde bestuurders die vluchtmisdrijf plegen, bestuurders die een rijverbod negeren en toch blijven rijden, ongevallen met onverzekerde voertuigen,…

Verkeersveiligheid zal dan ook zeer terecht altijd een belangrijk en maatschappelijk gevoelig thema blijven.

De laatste jaren is er onder invloed van de minister van justitie zwaar ingezet op een repressief beleid inzake verkeersovertredingen. Het gevolg hiervan is gevoelig strengere bestraffingen voor bepaalde misdrijven, hardere aanpak van veelplegers, e.d.

Meer

Pagina 1 van 29  >  >>


info@argusadvocaten.be

+32 (0)11 22 15 35

Kantoren

Argus Advocaten

Kolonel Dusartplein 34 bus 1
3500 Hasselt

Louis Pasteurstraat 17 C
3920 Lommel

© 2015 Argus Advocaten