Nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Juridische dienstverlening door advocaten niet onderworpen aan aanbestedingsprocedures

27/09/2019

Zowel de Europese Richtlijn 2014/24 als de Wet inzake Overheidsopdrachten van 17 juni 2016, die voor België de bepalingen van deze Richtlijn omzet, stellen dat de juridische dienstverlening door een advocaat voorafgaand aan en in het kader van een gerechtelijke, arbitrage- dan wel bemiddelingsprocedure niet onderworpen is aan de aanbestedingsprocedures die voor overheidsopdrachten gelden.

Er werd bij het Grondwettelijk Hof een beroep tot nietigverklaring ingesteld dat betrekking heeft op deze uitsluiting.

 

 

Meer

Nieuw samengesteld gezin trouwt maar heeft tijdelijk aparte domicilie

27/09/2019

Het komt vaker voor dat partners van een nieuw samengesteld gezin huwen maar tijdelijk twee aparte domicilies behouden (beroepsredenen met tewerkstelling op te grote afstanden)  zodat een huwelijk ontstaat met twee aparte domicilies. Wanneer ze geen kinderen hebben huwt men vaak onder een stelsel van scheiding van goederen met inbreng van de twee woningen in een intern gemeenschap-pelijk vermogen. Mits toebedeling van de interne huwgemeenschap kan de langstlevende van beide gehuwden de (gezins)woning gunstig erven en verwerven.

 

Meer

Advocatenkosten voortaan vergoed door uw verzekeraar én een fiscaal aftrekbare premie?

27/09/2019

Iedereen kan in een (juridisch) geschil verwikkeld geraken en de kosten daarvan kunnen soms oplopen, denk maar aan bouwbetwistingen waarin de kosten en erelonen van een gerechtsdeskundige moeten voorgeschoten worden.

De mogelijkheid bestaat om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten, d.w.z. een verzekeringspolis die de gerechtskosten dekt alsook de kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures, de kosten van tenuitvoerlegging en ook de kosten en erelonen van de advocaat, gerechtsdeurwaarders, deskundigen, bemiddelaars, technische adviseurs … .

 

 

 

Meer

Mijn huurder overlijdt... wat nu?

27/09/2019

Wat doe je best als verhuurder wanneer je huurder overlijdt?

Op 1 januari 2019 is het nieuwe Vlaams Woninghuurdecreet in werking getreden.

Dit decreet is van toepassing op huurovereenkomsten voor woninghuur of studentenhuisvesting, afgesloten vanaf 1 januari 2019.

Voor huurovereenkomsten die dateren vóór die datum geldt nog steeds de federale huurwet.

De federale huurwet voorziet volgend principe:

 

 

Meer

Nieuw vanaf 01.10.2019: het mantelzorgverlof!

27/09/2019

Indien een werknemer het professioneel een tijdje wat rustiger aan wilde doen voor het verzorgen van een persoon die hem of haar nauw aan het hart ligt, had deze werknemer o.m. de keuze tussen drie thematische verloven: ouderschapsverlof, verlof medische bijstand of palliatief verlof.

Een wet van 17 mei 2019 heeft hier nu recentelijk nog een vierde optie aan toegevoegd, met name het mantelzorgverlof.

Zoals de naam zelf al zegt, werd deze optie specifiek in het leven geroepen voor de momenteel 800.000 erkende mantelzorgers die er in België zijn.

Een mantelzorger is een persoon die een als zorgbehoevend erkende persoon, voortdurend of regelmatig, helpt of ondersteunt. 

Om recht te hebben op mantelzorgverlof dienen zowel de mantelzorger, als de zorgbehoevende persoon erkend te zijn.

Deze erkenning verkrijgt men door aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Meer

Pagina 1 van 35  >  >>

© 2015 Argus Advocaten