Ontslag in tijden van Corona - deel II

In een vorige nieuwsbrief werd reeds gewezen op het feit dat de Arbeidsovereenkomstenwet niet voorziet dat de thans veelvuldig toegepaste tijdelijke werkloosheid wegens overmacht de opzegtermijn gegeven door de werkgever schorst. Deze lacune in de wetgeving heeft tot gevolg dat werknemers die tijdelijk werkloos zijn als gevolg van de coronamaatregelen en vervolgens opgezegd worden, een deel van of mogelijks zelfs de gehele opzegtermijn tijdelijk werkloos zijn. Zij ontvangen tijdens deze periode in plaats van hun gewone loon enkel de tijdelijke werkloosheidsuitkering. De werkgever is m.a.w. in de mogelijkheid om een deel of zelfs het geheel van het kostenplaatje verbonden aan de beëindiging van een arbeidsovereenkomst af te wentelen op de RVA en dus op de maatschappij.

De Kamercommissie Sociale Zaken keurde op 05.05.2020 een wetsvoorstel goed waarmee dit achterpoortje in de wetgeving gesloten zal worden.

Aanvankelijk werd voorgesteld om te voorzien in de schorsing van de opzegtermijnen die betekend werden op het ogenblik dat de betrokken werknemers tijdelijk werkloos waren wegens overmacht in het kader van corona tijdens de periode van 01.03.2020 t.e.m. 30.06.2020. De tekst die werd goedgekeurd door de Kamercommissie Sociale Zaken voorziet nu meer algemeen in de schorsing van de opzegtermijn betekend door de werkgever wanneer die gegeven werd voor of tijdens een periode waarin de betrokken werknemer tijdelijk werkloos is wegens overmacht in het kader van corona en dit voor de duur van deze tijdelijke werkloosheid.

Deze wetswijziging werkt deels retroactief. Ze zal niet alleen van toepassing zijn op opzeggingen die betekend worden na de datum van inwerkingtreding, zijnde de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad, doch ook op opzeggingen waarbij de opzegtermijn op datum van inwerkingtreding nog loopt. In het laatste geval zullen periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in het kader van corona de opzegtermijn schorsen en dus verlengen. Opzegtermijnen die reeds ten einde zijn gekomen op het ogenblik dat de wetswijziging van kracht wordt, blijven dus buiten schot. Eens de opzegtermijn beëindigd is voor de datum van inwerkingtreding, kan ze niet meer verlengd worden, zelfs indien de betrokken werknemer gedurende de hele termijn of een gedeelte ervan tijdelijk werkloos was wegens overmacht in het kader van corona.

De thans aangenomen tekst zal nog aan een tweede lezing door de Kamercommissie Sociale Zaken onderworpen worden en vervolgens moet ze nog goedgekeurd worden door de voltallige Kamer. Hoewel verwacht wordt dat hier vaart achter zal gezet worden, is het op dit ogenblik niet duidelijk wanneer de wetswijziging van kracht zal worden. Van zodra de datum van inwerkingtreding vaststaat, wordt u geïnformeerd via een volgend deel van deze nieuwsbrief.   

Veerle SCHEYS

Advocaat-vennoot

veerle.scheys@argusadvocaten.be

 

Kantoren

Argus Advocaten

Kolonel Dusartplein 34 bus 1
3500 Hasselt

Louis Pasteurstraat 21
3920 Lommel

© 2015 Argus Advocaten