Ontslag in tijden van corona

Het coronavirus en de maatregelen die de overheid genomen heeft, treffen heel veel ondernemingen. Omwille van de grote impact op de tewerkstelling past de RVA de regels inzake tijdelijke economische werkloosheid wegens overmacht soepel toe. Werkgevers die gesloten zijn of kampen met een terugval in omzet en binnenkomende opdrachten kunnen hier nu gebruik van maken voor zowel hun arbeiders als hun bedienden.

Wat indien tijdelijke werkloosheid onvoldoende blijkt te zijn en ontslagen zich opdringen?

De werkgever kan zich niet beroepen op de huidige overmachtsituatie om zonder naleving van een opzegtermijn dan wel betaling van een ontslagvergoeding de arbeidsovereenkomst van één of meerdere werknemers te beëindigen. Hiervoor is immers vereist dat de overmacht een verderzetting van de arbeidsovereenkomst definitief onmogelijk maakt. Op dit ogenblik is er enkel sprake van een tijdelijke onmogelijkheid.

Het  is daarentegen perfect mogelijk om de arbeidsovereenkomst van een werknemer die tijdelijk werkloos is te beëindigen met naleving van een opzegtermijn dan wel betaling van een ontslagvergoeding.

Indien de werkgever overgaat tot opzegging van de arbeidsovereenkomst, zullen de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tijdens de opzegtermijn deze niet schorsen. Dit in tegenstelling tot de “gewone” economische werkloosheid, waarvan de Arbeidsovereenkomstenwet uitdrukkelijk bepaalt dat ze de opzegtermijn schorsen en dus verlengen. Het is dus mogelijk dat een werknemer gedurende de volledige opzegtermijn tijdelijk werkloos wegens overmacht is.  Deze regels gelden ook wanneer de werknemer reeds opgezegd was voordat hij tijdelijk werkloos werd.

Indien de werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer die tijdelijk werkloos is wegens overmacht beëindigt zonder naleving van een opzegtermijn, zal hij een verbrekingsvergoeding verschuldigd zijn. Deze verbrekingsvergoeding wordt berekend op basis van het loon dat de werknemer zou verdiend hebben indien hij niet tijdelijk werkloos was.

Wanneer de werknemer zelf zijn arbeidsovereenkomst beëindigt, zullen de dagen tijdelijke werkloosheid – ongeacht of het gaat om overmacht dan wel “gewone” economische werkloosheid – de opzegtermijn niet schorsen.

Indien een onderneming getroffen is door de corona-maatregelen en een beroep doet op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, zal het niet moeilijk zijn om eventuele ontslagen te motiveren. Economische redenen ingevolge de corona-crisis kunnen ingeroepen en eenvoudig bewezen worden. Vermits deze redenen vreemd zijn aan zwangerschappen, moederschapsrust, ouderschapsverlof, tijdskrediet, educatief verlof en andere gronden van ontslagbescherming, kunnen – indien nodig - ook de arbeidsovereenkomsten van werknemers die zich op deze bescherming kunnen beroepen beëindigd worden zonder risico op de betaling van beschermingsvergoedingen die bovenop de opzegtermijn of verbrekingsvergoeding komen.

Indien u nog vragen hebt over ontslag of tijdelijke werkloosheid in tijden van corona, kunt u steeds contact opnemen met de advocaten van de cel sociaal recht van ARGUS ADVOCATEN.

             Veerle SCHEYS                                             Johan NULENS                              Steven VANDEBROEK

veerle.scheys@argusadvocaten.be    johan.nulens@argusadvocaten.be    steven.vandebroek@argusadvocaten.be   

Kantoren

Argus Advocaten

Kolonel Dusartplein 34 bus 1
3500 Hasselt

Louis Pasteurstraat 21
3920 Lommel

© 2015 Argus Advocaten