Nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

HET RECHT OP PRIVACY OP DE WERKVLOER : BESPREKING ARREST EHRM 05.09.2017

07/09/2017

In haar arrest van 05.09.2017 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) nogmaals bevestigd dat een werknemer ook op de werkvloer recht heeft op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. Dit vertaalt zich in een verbod voor de werkgever om kennis te nemen van de inhoud van de privécommunicatie van de werknemer indien de werknemer niet voorafgaand in kennis werd gesteld van de mogelijkheid tot controle of indien het legitiem doel dat wordt nagestreefd ook kan bereikt worden door het gebruik van minder invasieve maatregelen.

Het EHRM moest uitspraak doen over een eventuele schending van het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een commercieel medewerker die na 3 jaar dienst werd ontslagen.

Meer

WET 21 JULI 2017: INFORMATIEPLICHT VAN DE RECHTER MOET WANBETALERS VAN ONDERHOUDSBIJDRAGEN VOORKOMEN

06/09/2017

Het innen van onderhoudsbijdragen voor minderjarige kinderen door onderhoudsgerechtigden is niet evident in bepaalde omstandigheden. Bij Wet van 21 juli 2017 heeft de Wetgever een informatieplicht ingevoerd voor de rechter en tracht daarmee het voor onderhoudsgerechtigden makkelijker te maken om bepaalde stappen te zetten indien er niet vrijwillig wordt betaald. Meer

HET VERGETEN VOORRECHT VAN DE ONBETAALDE AANNEMER BIJ FAILLISSEMENT

06/09/2017

Bij een faillissement van een bouwheer of hoofdaannemer slagen de onbetaalde aannemers en architecten er zelden in om enige dividenduitkering te bekomen. Steevast zijn er tal van andere hypothecaire of bevoorrechte schuldeisers die het volledig resterende actief toegewezen krijgen en waardoor de aannemer of architect achterblijft met aanzienlijke onbetaalde facturen dewelke niet eens het voorwerp van enige betwisting hebben uitgemaakt.

Nochtans kunnen aannemers en architecten ook zelf een eigen voorrecht creëren en dit op basis van art. 27, 5° Hypotheekwet. De voorrechten opgesomd in artikel 27 zijn bijzondere onroerende voorrechten, omdat ze slechts op een welbepaald onroerend goed slaan.

Meer

HET NIEUWE ERFRECHT - TOPIC 2 - DE HERLEIDING VAN DE GLOBALE RESERVE TOT DE HELFT of DE VERGROTING VAN HET BESCHIKBAAR DEEL TOT DE HELFT.

01/09/2017

De wijziging van het erfrecht werd inmiddels goedgekeurd in het parlement. Het betreffen een aantal ingrijpende wijzigingen die wij in deze reeks afzonderlijk zullen uiteenzetten. Voor de inwerkingstelling wordt een termijn van 1 jaar voorzien tussen de bekendmaking van de nieuwe wet in het Belgisch Staatsblad. We besteden in deze nieuwsbrief, aan de hand van een eenvoudig voorbeeld, aandacht aan de technische aspecten van dergelijke verrekeningen. Meer

FLASHBERICHT : LIMBURGSE SCHEIDENDE KOPPELS VERPLICHT NAAR BEMIDDELAAR

01/09/2017

Vanaf 01.09.2017 wordt elk koppel, dat zich wendt tot de rechtbank m.b.t. ouderlijk gezag, schoolkeuze, omgangsregeling, alimentatiebijdrage enz. na relatiebreuk of echtscheiding, verplicht om een gesprek te hebben met een trajectbemiddelaar, die hen informatie verschaft over de alternatieve wegen van geschillenbeslechting. Meer

<<  <  Pagina 2 van 20  >  >>

© 2015 Argus Advocaten