Nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

LAATTIJDIGE MELDING WIJZIGING ONDERHOUDSBIJDRAGE INTRESTEN & BOETES IN DE PERSONENBELASTING

28/11/2017

Je bent betrokken in een gerechtelijke procedure tot aanpassing onderhoudsbijdrage. Jaarlijks geef je aan de belastingen aan wat je betaalt (betalingsplichtige) of ontvangt (betalingsgerechtigde). Wat gebeurt er met de belastbaarheid of de aftrekbaarheid van deze betalingen wanneer deze retroactief wordt verlaagd?  Meer

HET FORMULIER A1 NIET LANGER ONGENAAKBAAR?

27/11/2017

Het formulier A1 moet bewijzen welk nationaal sociale zekerheidsrecht van toepassing is op een grensoverschrijdende werksituatie binnen de Europese Economische Ruimte (28 lidstaten van de EU, Liechtenstein, Ijsland, Noorwegen) en Zwitserland.

In april van dit jaar besliste het Hof nog (in de zaak A-Rosa Flussschiff C-620/15) dat de bindende kracht van het formulier A1 overeind blijft zelfs wanneer de omstandigheden waarin de werknemer zijn werkzaamheden verricht niet binnen de materiële werkingssfeer vallen van de detacheringsbepalingen. M.a.w. zelfs als niet aan de voorwaarden voor een detachering is voldaan, dan nog kan de ontvangende lidstaat het formulier A1 niet langs zich neerleggen.

Het is dus enkel het sociale zekerheidsorgaan dat het formulier A1 heeft afgeleverd dat kan beslissen over de intrekking en de geldigheid ervan.

Allicht zal het een en ander in de toekomst toch wat genuanceerd moeten worden gelet op de conclusie die de Advocaat-Generaal op 9 november in de hangende (Belgische) zaak Altun C-359/16 heeft neergelegd.

Meer

“…. wordt medeondertekend voor borg …”

27/11/2017

Legio zijn de overeenkomsten waarin een der partijen de uitvoering van de verbintenissen door de andere partij wil laten verzekeren d.m.v. een borgtocht, d.w.z. een overeenkomst waarbij een derde de uitvoering van die verbintenissen waarborgt.

Legio zijn ook de overeenkomsten die nietig zijn. Ik leg uit.

Meer

Cassatiearrest van 9 oktober 2017: het begrip van samenwonen in de werkloosheidsreglementering verduidelijkt

26/11/2017

Overeenkomstig artikel 59, eerste lid, Uitvoeringsbesluit Werkloosheid wordt onder samenwonen verstaan het onder hetzelfde dak samenleven van twee of meer personen die hun huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen.

In het arrest 09 oktober 2017 heeft het Hof van Cassatie zich gebogen over de vraag wat begrepen dient te worden onder “hun huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen”.

Volgens de RVA moest “hun huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen” begrepen worden dat ...

Meer

REEKS : HET NIEUWE ERFRECHT - TOPIC 4 – ouders krijgen een onderhoudsvordering in plaats van een wettelijke reserve op de nalatenschap van hun kinderloos kind.

27/10/2017

Onder de oude wetgeving beschikten de ouders van kinderen die geen nakomelingen achterlieten een gewaarborgd erfrecht. Deze waarborg bedroeg ¼ langs moederszijde en ¼ langs vaderszijde. Wanneer in het verleden iemand testamentloos overleed zonder afstammelingen na te laten dan verwierven diens ouders dan ook onaantastbaar ¼ van dit vermogen. Deze reserve kon worden uitgehold via een schenking of via een testament door het kind aan diens echtgeno(o)t(e) of diens wettelijk samenwonende partner. De feitelijk samenwonende partner kon niet op dezelfde wijze worden begiftigd.

De nieuwe wet schaft deze reserve af.

Meer

<<  <  Pagina 2 van 23  >  >>

© 2015 Argus Advocaten