Onroerend goed

Voor de hierondervermelde topics kunnen we U in geval van betwisting bijstaan en zal bij voorkeur een minnelijke oplossing worden nagestreefd . Indien een dergelijke regeling niet meer mogelijk is, voeren wij de noodzakelijke gerechtelijke procedures, hetzij voor de bevoegde rechtbanken hetzij voor een scheidsgerecht (arbitrage).

Advies en begeleiding bij de ontwikkeling van onroerende projecten

Aannemingsovereenkomsten (bouwrecht)

 • Opstelling van de overeenkomst met bouwheer, onderaannemer en leverancier
 • Wanbetaling door de bouwheer
 • Weigering van oplevering door de bouwheer
 • Wanprestatie door de onderaannemer of leverancier
 • Zichtbare en verborgen gebreken
 • ...

Architectenovereenkomsten (bouwrecht)

 • Opstelling van de overeenkomst
 • Zichtbare en verborgen gebreken
 • Gebrekkige uitvoering door de architect
 • ...

Verkoopovereenkomsten van onroerende goederen (woningen, appartementen en gronden).

 • Opstelling van de overeenkomst
 • Bijstand bij betwistingen met de bank (hypotheek)
 • Wanbetaling door de koper
 • Zichtbare en verborgen gebreken
 • Betwistingen met de notaris of de makelaar.
 • ...

Verkoop op plan (Wet Breyne)

Woninghuur

 • Opstelling van de overeenkomst
 • Opzeg
 • Wanbetaling door de huurder
 • Huurschade
 • ...

Handelshuur

 • Opstelling van de overeenkomst
 • Opzeg
 • Handelshuurhernieuwing
 • Huurprijsherziening
 • Wanbetaling door de huurder
 • Gebreken in het pand
 • Huurschade
 • ...

Contracten van onroerende leasing.

Makelaarscontracten (immobiliën of verzekeringen)

Andere handelsovereenkomsten

Argus Advocaten adviseert en begeleidt u bij de totstandkoming van alle mogelijke handelsovereenkomsten - van de redactie van de overeenkomst tot en met het voeren van betwistingen om uw rechten veilig te stellen of af te dwingen. Elke overeenkomst wordt op maat gemaakt en afgestemd op uw specifieke handelsactiviteiten:

 • Algemene verkoops- of aankoopvoorwaarden (factuurvoorwaarden, bestelbon, ...)
 • Verkoopovereenkomsten van roerende goederen, productaansprakelijkheid
 • Huur en leasing van roerende goederen
 • Franchising
 • Overdracht van handelsfonds
 • Distributieovereenkomsten (nationaal en internationaal) of overeenkomsten van alleenverkoop
 • Agentuurovereenkomsten
 • Licentiecontracten inzake intellectuele rechten (octrooi, tekeningen- en modellen, auteursrechten)
 • E-commerce, webshops, enz. ... .
 • Computercontracten (licentie van software, contracten tot ontwikkeling van software, ...)
 • Transportrecht
 • ... .

Mededingingsrecht, handelspraktijken, consumentenrecht.

De contractuele vrijheid die zo kenmerkend is voor ons Burgerlijk Recht, werd de jongste decennia zeer sterk aan banden gelegd en door bijzondere wetgeving inzake handelspraktijken en consumentenrecht (thans gebundeld in het Wetboek van Economisch Recht of WER).

Hierbij denken wij onder meer aan de wetsbepalingen inzake de zogenaamde verboden (en dus nietige) contractuele bedingen, de verplichte vermeldingen op uw handelsdocumenten, de beperkingen inzake het voeren van reclame, inzake de organisatie van uitverkopen, inzake de organisatie van verkopen in en buiten uw handelszaak, enz. ... .

Uw overeenkomsten en handelingen ten overstaan van de consument maar ook de concurrerende onderneming dienen hiermee verplicht rekening te houden.

Argus Advocaten adviseert en begeleidt u hierbij maar ook bij het beschermen van uw rechten wanneer een concurrent oneerlijke handelsprakijken begaat, vb. in zijn communicatie met de cliënteel (oneerlijke reclame, slechtmaking, ...) of in de wijze waarop hij zijn handelsactiviteit voert (verkoop met verlies, handel zonder benodigde vergunningen, onrechtmatige afwerving van personeel of van cliënteel, enz. ... ).

Goederenrecht

De regels die het eigendomsrecht of bezit van een goed beheersen zijn vaak erg complex. Argus Advocaten informeert en begeleidt u hierover en indien nodig voeren wij gerechtelijke procedure om uw rechten te vrijwaren of af te dwingen.

Dit betreft onder meer. alle vragen of betwistingen aangaande :

Uw eigendomsrecht over roerende en onroerende goederen

Mede-eigendom

 • Appartementsrecht (betwistingen met de andere eigenaars of met de syndicus)
 • Het minnelijk of gedwongen uit onverdeeldheid treden van mede-eigenaars over een roerend of onroerend goed
 • ... .

Erfdienstbaarheden (recht van uitweg, doorgang, enz. ... )

Verkrijgende of bevrijdende verjaring

Of met andere woorden. het verkrijgen van rechten (bijvoorbeeld het eigendomsrecht over een onroerend goed) of het ontlast worden van verbintenissen door het verstrijken van een bepaalde termijn.

Voorrechten en Hypotheken

 • Pandrecht
 • Hypotheek
 • ...

© 2015 Argus Advocaten